PKN
Protestantse Gemeente Blijham
 
Beleidsplan kerk Beleidsplan kerk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Protestantse Gemeente Blijham
 
 
Beleidsplan
 
2015-2021
 
 

1.         ALGEMEEN
 
1.1       Profiel van de Protestantse Gemeente Blijham
 
De Protestantse Gemeente Blijham is een kleine zelfstandige Gemeente die op 15 januari 2006 is ontstaan uit de samenvoeging van de Hervormde Gemeente Blijham en de kerkelijke deelgemeente Blijham van de Gereformeerde kerk Winschoten. De laatste stap in een jarenlang proces van naar elkaar toegroeien. De gemeente heeft 115 belijdende leden, 75 doopleden en 65 geboorte/overige leden. De Protestantse Gemeente Blijham is een sterk vergrijzende gemeente. Het overgrote deel van de gemeenteleden is ouder dan 50 jaar. Er is gerichte aandacht voor de jeugd en jongeren.
De gemeenteleden komen uit zeer verschillende kerkelijke tradities.
De Gemeente is met de volgende kernwoorden te typeren: Geloven als zoektocht, het woord als centraal thema, de woordverkondiging, pastoraat, pluriformiteit, dialoog, respect en openheid
De basis van het gemeente zijn is het samen geloofsgenoten zijn. De inzet van vele vrijwilligers zorgt voor een actieve gemeente .
 
1.2       Sterkte/zwakteanalyse
 
Om een realistisch beleidsplan te kunnen ontwikkelen is het goed om bestaande zwakke en sterke punten te benoemen.
Sterkte
Veel mensen zijn op de achtergrond actief
Enthousiast team voor kindernevendiensten
Sterke betrokkenheid van de kerkenraad
De wil om er samen wat van te maken
Veranderingsbereidheid
Ruimte voor de dialoog met elkaar
Zwakte
Geen predikant
op langere termijn een mogelijk structureel begrotingstekort.
Een dalend aantal gemeenteleden en vergrijzing
Twee kerkgebouwen met relatief hoge lasten. Er zijn wel inkomsten uit permanente verhuur
Moeizaam vasthouden van jongeren tussen12 en 25 jaar
Ontbreken van tijd voor huisbezoek
Geringe beschikbaarheid van bestuurlijke kandidaten
 
 
 
Visie op de gemeente 
De visie is gericht op de toekomst. Echter de toekomst kan alleen gezien worden vanuit het huidige perspectief van gemeente zijn. Het profiel zoals boven geschetst laat geen rigoureuze veranderingen toe. De typering en de beschrijving van de knelpunten geven voldoende aanknopingspunten voor het beleid. Kaders voor het beleid zijn; het Woord van God, respect en pluriformiteit.
We willen een gemeente worden:

waar mensen actief bij betrokken willen zijn
waar zowel ouderen als jeugdigen zich thuis kunnen voelen
waar ruimte is voor de dialoog
waar mensen omzien naar elkaar
waar het Woord als basis dient
waar de dienst de spil is in ontmoeting en verkondiging
waar de persoonlijke relatie tot God en Jezus volop ruimte en ondersteuning krijgt
waar ook niet gemeenteleden welkom zijn
waar een grote betrokkenheid is met de wereld om ons heen
 
1.4       Uitgangspunten beleid:
 
a.         De Gemeente als geloofsgemeenschap
Onze Gemeente wil vanuit haar Protestantse geloofstraditie staan voor de levensveranderende boodschap van het evangelie en hiervan getuigen. Onze Gemeente wil een gemeenschap zijn, waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in prediking, liederen, gebeden en tekenen van doop en avondmaal. We willen dit doen vanuit de bijbel die wij zien als het woord van God. Daarnaast onderschrijven we de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Onze gemeente wil een zorgzame gemeente zijn die zich bekommert om een ieder, in het bijzonder om mensen in problemen, dezen bijstaat en voor hen opkomt.
 
b.         De Gemeente als onderdeel van de maatschappij
De Protestantse Gemeente wil een eigen plaats innemen in het dorp Blijham. Zij wil een actieve rol spelen en waar mogelijk openstaan en meewerken aan activiteiten georganiseerd vanuit de dorpsgemeenschap. Hiervoor worden eventueel haar gebouwen beschikbaar gesteld.
De Gemeente wil samenwerken met andere partners op de gebieden van armoede en onrecht bestrijding
 
De Gemeente als samenwerkingspartnerDaar waar het een meerwaarde oplevert voor de kerkelijke Gemeente als totaliteit of voor groepen zal de Protestantse Gemeente Blijham samenwerking zoeken met andere Protestantse Gemeenten. Er is samenwerking met de buurgemeentes Vriescheloo en Bellingwolde. Sinds 2013 zijn er gezamenlijke diensten . Ook worden contacten met andere christelijke geloofsgemeenschappen niet uitgesloten.
 

De Gemeente en haar financiële draagkrachtDe Gemeente wil een financiële gezonde Gemeente zijn Inkomsten worden gegenereerd uit bijdrage van de leden en rente over te goeden en incidentele subsidies. Door het voeren van gerichte acties worden de financiële mogelijkheden verbeterd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkgebouwen 

De Protestantse Gemeente Blijham maakte gebruik van twee gebouwen, maar de kerk aan de Oosterstraat wordt niet meer  door ons gebruikt en is inmiddels verkocht.
 
1.4.1.   Kerk aan het Oosteinde
De voormalig Hervormde Kerk aan het Oosteinde dateert uit 1783. De kerk werd gebouwd op de fundamenten van een ouder kerkgebouw en kreeg de vorm van een rechtgesloten bakstenen zaalkerk. De muren zijn in traveeën ingedeeld door lisenen in de vorm van pilasters met zandstenen basementen en kapitelen, die corresponderen met de pilasters aan de buitengevels. Elke travee is voorzien van een groot rondboogvenster, gevuld met blank glas met houten roeden. De kerk is overkapt met een wolfsdak en heeft daardoor een afgeknotte oost- en westgevel.
In 1869 vond de ingebruikname van het orgel plaats. Voor een bedrag van fl. 2500, - werd het orgel “tot sieraad en ondersteuning van het kerkgezang” gebouwd door de orgelbouwers P. van Oeckelen en Zonen uit Haren. De beschildering is nog steeds in de oorspronkelijke kleuren zwart met goud. In 1978 is een deel van de pijpen gerestaureerd en in 2001 zijn de ornamenten hersteld en de decoratieve muziekinstrumenten herplaatst.
De eerste restauratie van het kerkgebouw was in 1869 toen het tongewelf gedeeltelijk werd vervangen door een nieuw, verlaagd plafond. In 1963/1964 werd het interieur van de kerk ingrijpend veranderd. Het liturgisch centrum werd verplaatst van de zuidzijde naar de oostzijde en het oorspronkelijke meubilair, kerkbanken en preekstoel, werd vervangen door nieuw licht houten meubilair.
Van 1992 tot 2001 zijn er opnieuw restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, zowel aan binnen- als buitenzijde van de kerk. Het dak werd volledig hersteld en ramen en dakgoten zijn vernieuwd. Muren zijn opnieuw gepleisterd en geschilderd, er is vloerverwarming aangelegd en het tongewelf is weer in ere hersteld.
Daarnaast is de geluidsinstallatie in 2014 opnieuw gemoderniseerd.         
             
1.4.2    Kerk aan de Oosterstraat (deze is inmiddels verkocht)
Voor de Tweede Wereldoorlog kerkten de Gereformeerde gemeenteleden in Winschoten en vanaf 1941 kwamen zij bijeen in het café “de Magneet”  in Blijham.
De voormalig Gereformeerde Kerk aan de Oosterstraat dateert uit 1955. Al in 1949 werd er grond aangekocht op de hoek van de Raadhuisstraat/Oosterstraat, met het oog op de bouw van een kerk met pastorie. Door allerlei oorzaken werd de bouw steeds uitgesteld o.a. omdat de gemeente Wedde zijn aanvankelijke goedkeuring introk en er een grondruil plaats moest vinden naar de Plantsoenweg/Oosterstraat. Het kerkgebouw werd op 27 januari 1955 in gebruik genomen. In 1983 heeft men de huidige keuken en de toiletgroep gerealiseerd. In 2005 is het 50-jarig bestaan van het gebouw herdacht. Momenteel wordt het door ons alleen gebruikt als vergaderruimte en voor het jeugdwerk.
Het wordt verhuurd aan de Evangelische gemeente De Wieke.

 
DE KERKENRAAD. 
 

Opbouw van de kerkenraad
 
KERKENRAAD
alle ambtsdragers

 
 
KLEIN MODERAMEN
Preses kerkenraad:
                Scriba kerkenraad:
                Een diaken
              Een ouderling-kerkrentmeester                  
              
    

         
   KERKRENTMEESTERS       OUDERLINGEN             DIAKENEN
Financiële administratie:                                                             Financiële administratie**
 Ledenadministratie:**                                                             

       ** gemeentelid   met speciale taak; geen kerkenraadslid
 
Onder verantwoording van de kerkenraad: 
Jeugdraad
Kindernevendienst
leiding
Redactie
Kerkblad “de Binding
ZWO
Werkgroep
Liturgisch bloemschikken
Bloemenfonds

 
 
 
De  Plaatselijke Regeling schrijft voor, dat  de kerkenraad moet bestaan uit ten minste twee ouderlingen-niet kerkrentmeester, twee ouderlingen tevens  kerkrentmeester en drie diakenen.
De kerkenraad vergadert maandelijks, waarbij in het begin van de vergadering aandacht besteedt wordt aan een bezinningsonderwerp.
Het Klein Moderamen bestaat uit een vertegenwoordiger van alle drie de ambten. Maandelijks komt het KM bijeen ter voorbereiding van de vergaderingen van het Breed Moderamen
De kerkenraad stelt voor de diverse ambten een rooster van aftreden vast. Essentieel is dat de kerkenraad de minimale bezetting houdt.
In het kader van opvolging is het  vroegtijdig benaderen van gemeenteleden van groot belang.
 

3.         OUDERLINGEN
 
3.1       Vorming en toerusting
 
Dit is niet uitsluitend het werk van een predikant, maar van de hele gemeente.
 
3.1.1    Gespreksgroepen
a.         Protestantse vrouwenorganisatie  belijden en Beleven:
Maandelijks komt een groep dames bij elkaar om een Bijbels onderwerp te bespreken. De bijeenkomst wordt bij een van de dames thuis gehouden
 
De kerkenraad wil t.a.v. vorming en toerusting activiteiten ondersteunen. Daarnaast is er een regionaal aanbod “over de Brug”waar ook onze gemeenteleden aan kunnen deelnemen activiteiten
.
 
Catechese:
De kerkenraad wil voorwaarden scheppen voor het houden van catechese.
Hiertoe is samenwerking gezocht met de buurgemeentes Vriescheloo en Bellingwolde, waarbij de voorgangers van beide gemeentes de catechisatie voor hun rekening nemen.
De basiscatechese en evt. belijdeniscatechese wordt gegeven door de consulent
 
Wij willen mogelijkheden scheppen voor gemeenteleden om deel te nemen aan de genoemde vormen van catechese
 
3.1.2    Pastoraat
 
AlgemeenHet pastoraat wordt door de kerkenraad als heel belangrijk beschouwd.
Onze gemeente is verdeeld in 3 wijken, waarvan wijk 3 de Blanckenbörg en aanleunwoningen omvat. Er worden 1x per jaar 2 groothuisbezoeken gehouden.
Voor mensen van 80 jaar en ouder is er een groep contactpersonen, die een ieder van dezen minimaal 4x per jaar een bezoek brengt.
Predikant of kerkenraadsleden bezoeken andere gemeenteleden spontaan, op eigen verzoek of op aangeven van iemand uit de gemeente.
Het crisispastoraat wordt, bij voorkeur, verzorgd door een predikant (in een vacante periode door de consulent). Crisis pastoraat heeft altijd prioriteit.
Nieuw-ingekomen gemeenteleden worden bezocht door een ouderling.
Er  is er 2x per jaar overleg met de wijkbezoekers.
Indien extra overleg gewenst is spreken ouderlingen en wijkbezoekers dit samen af. Daar waar nodig kan ook kort overleg plaatsvinden tijdens een kerkenraadsvergadering.
 
 
 
b.         Jongerenpastoraat:
Het contact met de jongeren dient vooral na de basis school periode vastgehouden te worden. Dit kan door het organiseren van bijeenkomsten en diensten gericht op deze doelgroep.
Samen met de jongeren willen we wegen zoeken om hen bij de kerkelijke gemeente te betrekken en ruimte te geven voor hun eigen ontwikkeling
 
 
 
3.2       Vieringen:
 
Voor de kerkenraad zijn de wekelijkse diensten het hart van onze gemeente. De kerkenraad stelt zich ten doel, om de liturgie levend en levendig te houden.
Voorop staat daarbij, dat in de vieringen ruimte ontstaat voor een ontmoeting tussen God en de gemeenteleden. De vieringen dienen, gezien de pluriformiteit van onze gemeente, aansprekend te zijn voor alle groeperingen. Dit houdt in dat er waardering is voor de traditie, maar tevens dat er plaats is voor nieuwe vormen van liturgie. Dit moet gebeuren in overleg met de gemeente. Pluriformiteit mag echter niet verworden tot vrijblijvendheid.
Tijdens de erediensten is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd kindernevendienst. In deze diensten worden kinderen op een voor hen begrijpelijke manier bekend gemaakt met het evangelie. Hiervoor wordt de methode “Kind op Zondag” gebruikt.
Tijdens de erediensten kunnen de mensen in de Blanckenbörg meeluisteren via de kerktelefoon. Ook wordt de dienst opgenomen op een usb stick.
Elke zondag wordt er vanuit de dienst een bloemetje bezorgd door en voor één van de gemeenteleden. De coördinatie hiervoor ligt bij de diaconie
Voor de allerkleinste kinderen is er tijdens de morgendiensten een oppasdienst bij gemeenteleden thuis.
Voor hen die moeilijk op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen gaan is er een autodienst.
 
Naast de wekelijkse eredienst is er jaarlijks minimaal 1 jeugddienst en 1 zangdienst.
 
In het verzorgingtehuis de Blanckenbörg zijn er jaarlijks 6 vesperdiensten. De kerkenraad vindt dat deze diensten doorgang moeten blijven vinden om de verbondenheid met de oudere gemeenteleden te tonen.
 
 
3.3.      Jeugdwerk.
 
Het jeugdwerk is belangrijk voor de versterking van de band tussen kinderen en kerkelijke gemeente. Door het jeugdwerk wordt de bijbelse boodschap door gerichte activiteiten overgebracht. Ook kinderen van niet gemeenteleden zijn op de clubs welkom.
De kerkenraad stimuleert en ondersteunt het werk van de bestaande jeugdclub: “De Zonneboog.
Voor jongeren van 12 jaar en ouder willen we naar alternatieve ontmoetingsmomenten kijken zodat ook met hen de binding behouden blijft
 
We willen zorgdragen voor voldoende leiding en een gevarieerd programma aanbod.
 
.

4.         DIACONIE 
4.1       Algemeen.
 
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.
(kerkorde: artikel V, blz. 5)
 
Diaconaal werk dienen wij te verrichten voor de mensen om ons heen die hulp en extra aandacht nodig hebben dichtbij en veraf.
Diaconaat vraagt om bezinning en keuzes. Hoe staat de diaken in zijn relatie tot God en medemens?
Relatie tot God: een mens die kiest om God te dienen wordt gevraagd het voorbeeld van Jezus te volgen: waarbij de meerdere de mindere dient en waarbij ieder de gave geeft die hij/zij van God heeft mogen ontvangen.
Relatie tot de medemens: je naaste liefhebben als je zelf, voorbij het vanzelfsprekende helpen van je familie, vrienden en kennissen. Dit vraagt om oog te hebben voor de nood in de wereld, nood die vaak niet goed zichtbaar is. Het betekent keuzes maken, onvoorwaardelijk steun geven aan hen die lijden.
Relatie tot de aarde: de mens heeft van God de taak gekregen rentmeester te zijn voor de aarde. Dit betekent zorgdragen voor de aarde en alle wezens die daarop leven.
 
De diaconie hanteert in haar werk de volgende basisprincipes:
getuigen van Gods gerechtigheid:Wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij leven en de vreemdeling die wij ontmoeten.

vragen om aandacht:Voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze directe omgeving van kerk en buurt en in de samenleving en wereld om ons heen. Die aandacht moeten wij vragen binnen onze kerkelijke gemeente, maar als onderdeel van de kerkenraad mogen wij hiervoor ook aandacht vragen bij overheid en de maatschappelijke instellingen en overlegorganen op het niveau van wijk, stad en regio. Wij volgen daarin het beleid dat op landelijk niveau door de Raad van Kerken wordt uitgedragen.

geven van onze gaven: Enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds middels onze giften of bemiddelingen zorgen dat anderen deskundige hulp verlenen.
 
Om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid de aan ons door God geschonken gaven te delen zijn deze basisprincipes onlosmakelijk met elkaar verbonden: Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, zowel binnen de kerkelijke gemeente als in de samenleving. Bij deze basisprincipes gaan onze eerste gedachten vaak uit naar de mens, maar ook het milieu waarin deze mens leeft verdient steeds meer onze aandacht.
 
Het beleidsplan beschrijft puntsgewijs alle vaste, terugkerende werkzaamheden. Denkend vanuit de driedeling dat wij een vierende, lerende en dienende gemeente zijn, delen wij deze activiteiten in, wetende dat loskoppeling van de woorden vieren, leren, dienen niet altijd mogelijk is.
De activiteiten zijn uitgeschreven in het Handboek Diaconie.
 
4.2.      Doel.
 
Het doel van het beleidsplan van college van diakenen is:
De diaconale taken zodanig te beschrijven en randvoorwaarden creëren zodat de diakenen de taken kunnen uitvoeren en dat het voor mede-kerkenraadsleden en gemeenteleden duidelijk is wat zij van de diakenen kunnen/mogen verwachten.
 
We hopen dat dit plan een bijdrage levert aan:

de diaconale bewustwording van de gemeente,
het actief bezig zijn van de gemeente in de dienst der barmhartigheid,
een gevoel van saamhorigheid, waarover we lezen in Handelingen 2: 44:"En allen, die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen".
 
4.3.      Diaconale taken.
 
4.3.1    Algemeen
Het vraagstuk van rechtvaardige verdeling en een menswaardig bestaan in eigen gemeente, eigen land en in de wereld is leidraad voor handelen. Een vaste taak voor de diakenen vormt het verzorgen van- en het assisteren bij de viering van de Maaltijd des Heren
 
4.3.2    Samenstelling
Het college van diakenen (verder genoemd diaconie) telt in onze gemeente 3 plaatsen. Dit wordt als een minimum beschouwd. Vanaf de zomer van 2014 zijn er echter vier diakenen.
Bij invulling van vacatures zal de procedure genoemd in de kerkorde, ordinantie 3 Artikel 6, worden gevolgd. De ambtstermijn 4 jaar is conform de kerkorde, ordinantie 3 artikel 7.
 
4.3.3    Rooster van aftreden: zie Handboek Diaconie
 
4.4       Beleid
 
4.4.1    Contacten in de gemeente
De diaconie voelt een bijzondere verantwoordelijkheid in het onderhouden van contacten in de gemeente waarbij van speciale zorg sprake is. Denkt hierbij aan de zorg voor zieken, bejaarden en afhankelijke naasten. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan vluchtelingen en aan mensen van de “Arme Kant”.
Een deel van de diaconale taak wordt uitgevoerd door de ZWO-groep.
Contacten met de andere kerkelijke organen zoals bijv. mede kerkenraadsleden, vormen de basis voor de signalerende functie.
Rond Pinksteren worden attenties rondgebracht naar gemeenteleden van 80 jaar en ouder en gemeenteleden die recent weduwe of weduwnaar zijn geworden. Jaarlijks vindt over de vormgeving overleg plaats.
 
 
4.4.2    Werkwijze
 
De diaconie vergadert 1x per maand, indien mogelijk voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. In de maanden juli/augustus wordt 1x vergaderd.
De werkwijze van de diaconie is zoveel mogelijk projectmatig handelen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:
a) diaconale activiteiten voor eigen gemeenteleden,
b) diaconale activiteiten in de woonplaats niet speciaal voor de gemeenteleden,
c) regionale en landelijke diaconale activiteiten,
d) wereldwijde diaconale activiteiten
De uitvoering ligt in handen van de diakenen. Daar waar mogelijk worden gemeenteleden ingeschakeld. Aan adviezen van de regionale en landelijke bureaus worden hoge waarden toegekend met betrekking tot de in c) en d) genoemde activiteiten. Bij het verlenen van landelijke en wereldlijke hulp gaat de voorkeur uit naar projecten gecoördineerd door organisaties als Kerk in Actie.
 
4.4.3    Financieel
 
De diakenen gaan bij het verlenen van financiële hulp uit van de opbrengsten van collecten, giften en inkomsten uit eigen vermogen.
Jaarlijks wordt een collecterooster, aan de hand van het landelijke collecterooster van protestantse kerk in Nederland, opgesteld.
 
Tijdens de eredienst zijn er 2 collectes (diaconie en kerk). De collecte bij de uitgang is bestemd voor het eigen jeugdwerk. Op de eerste zondag van de maand is de deurcollecte bestemd voor de Roemenie-commissie. Op deze manier ondersteunen wij onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië. Dit doen wij samen met de Protestantse Gemeente Winschoten.
2x per jaar is de diaconiecollecte bestemd voor het eigen Bloemenfonds.
 
De komende jaren wordt er op jaarbasis € 600,00 uitgegeven aan bedelbrieven.
De bedelbrieven die binnenkomen worden per kwartaal behandeld.
Er wordt een keuze gemaakt uit doelen van het Regionaal Fonds, aangestuurd door het Protestants Diensten Centrum. Dit om de verzoeken via bedelbrieven te coördineren. Ook worden er uit de algemene bedelbrieven doelen gekozen op basis van dichtbij/veraf en jong/oud.
 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.
De diaconie staat open voor de nood van de wereld. De financiële bijdrage van de diaconie aan de ZWO-activiteiten zal jaarlijks in samenhang met de andere projecten worden vastgesteld.

De financiële administratie geschiedt door de penningmeester van de diaconie.
Bij het begin van deze beleidsperiode wordt deze taak uitgevoerd door een gemeentelid met speciale taak.
 
 
 
 
 
 
 
4.4.4.   Verantwoording
 
De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en gemeenteleden. Zij legt die verantwoording jaarlijks af met de aanbieding van de jaarrekening aan de kerkenraad, voor het einde van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. In “De Binding” wordt melding gemaakt van de opbrengst en bestemming van collecten en giften. Het financiële verslag en de begroting worden eveneens in de Binding gepubliceerd. Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond, gehouden in het 2de kwartaal, wordt de jaarrekening toegelicht.
 
4.4.5.   Overige taken en verdeling van de taken.
 
Naast de hierboven beschreven taken heeft de diaconie nog een aantal taken.
Hiervoor verwijzen wij naar het Handboek Diaconie.
 
4.4.6.   Collecte afspraken:
 
- Tijdens alle diensten 3 collectes:
1e diaconie
2e kerk
deurcollecte; eigen jeugdwerk, eerste zondag van de maand Roemenië 
- Vesperdiensten in de Blanckenbörg:

collecte voor intern pastoraal gebruik 
- Kerstnacht:

collecte tijdens de dienst voor diaconie, bestemming goed doel
deurcollecte voor kerk, bestemming specifiek doel 
Algemeen:
Het collecterooster van de PKN en Kerk in Actie wordt als basis genomen voor het opstellen van het jaarlijkse eigen collecterooster.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.         COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
 
Algemeen 
Doel van het beleid van college van kerkrentmeesters is de financiële zaken zodanig beheren en aansturen dat er voorwaarden gecreëerd worden voor het goed kunnen functioneren als protestantse gemeente in Blijham.
 
In het kader van deze doelstelling vragen de volgende taken aandacht:
 

Het creëren van voldoende financiële ruimte voor het eventueel in dienst hebben van een parttime kerkelijk werker
Het onderhouden van de kerkelijke gebouwen
Verzorgen van de financiële boekhouding
Het voeren van de ledenadministratie
 
Predikantsplaats.De predikantsplaats van de Protestantse Gemeente Blijham is in 2013 opgeheven.
Een inventarisatie binnen de gemeente zal moeten uitwijzen of de benoeming van een andere professionele kracht, een parttime kerkelijk werker, gewenst is. Tegelijkertijd moet worden nagegaan of deze eventuele wens financieel haalbaar is.
Ook zal moeten worden gekeken naar de mogelijkheden van een gezamenlijke benoeming met een buurgemeente.
 
 
5.3.      Kerkelijke gebouwen
 
5.3.1.   De kerk aan het Oosteinde
De kerk aan het Oosteinde vraagt ook na de restauratie veel zorg. Samen met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen-Drenthe  is een 10-jaren onderhoudsplan 2006-2015 vastgesteld. Dit wordt jaarlijks, na advies van Monumentenwacht, getoetst aan de wenselijkheid van uitvoering. Voor het onderhoud ontvangt de PGB 50.% subsidie. De overige kosten komen voor rekening van de kerkelijke gemeente.
De mogelijke subsidies vanuit dit onderhoudsplan zijn eind 2014 nagenoeg geheel gebruikt,
waardoor noodzakelijk onderhoud in 2015 geheel voor rekening van de kerkelijke gemeente komt. Van nieuwe subsidiemogelijkheden, vanwege de BRIM-regeling, kan niet eerder sprake zijn dan in 2017 waardoor het onderhoud ook in 2016 geheel uit eigen middelen gefinancierd zal moeten worden. De aanvraag om van deze BRIM-regeling gebruik te kunnen maken moet plaatsvinden voor 1 april 2016. Bij goedkeuring van de aanvraag zijn de onderhoudskosten in de periode 2017-2022 weer voor 50% subsidiabel, met een maximum van 3% van de herbouwwaarde.
 
Verder voldoet het gebouw niet in alle opzichten aan de eisen des tijds. Een modernisering van de toiletmogelijkheid en van de keuken is gewenst. De huidige situatie bemoeilijkt de mogelijkheden van het eigen gebruik buiten de erediensten en tevens van verhuur.
Bij een eventuele verkoop van de kerk Oosterstraat (zie hierna) verdient de aanpak hiervan urgentie. Financiële armslag zou ontstaan door diezelfde verkoop.
 
Voor het groen onderhoud rondom de kerk is in samenwerking met de Begrafenisvereniging Blijham een contract afgesloten met Synergon.
 
5.3.2.   De kerk aan de Oosterstraat
 
De kerk aan de Oosterstraat wordt sinds enkele jaren op zondagen momenteel verhuurd aan de Evangelische Gemeente De Wieke.
Hiertoe is een huurcontract opgesteld, met een looptijd van telkens een jaar.
 
Zelf gebruikt de Protestantse Gemeente Blijham de kerk voor vergaderingen en voor het jeugdwerk.
 
De kerk verkeert in een redelijke staat van onderhoud. Dit onderhoud wordt waar mogelijk gedaan in eigen beheer. Aan dak en kozijnen zal echter binnen afzienbare tijd groter onderhoud moeten worden gepleegd, dat door een aannemer uitgevoerd zal moeten worden.
 
Het groen onderhoud rondom de kerk wordt gedaan door vrijwilligers. Deze zijn echter steeds moeilijker te vinden. Aandachtspunten bij dit onderhoud zijn het schoonhouden van de goten, het grasmaaien en het jaarlijkse snoeiwerk. Het is een overweging het grasmaaien ook uit te besteden aan Synergon.
 
Mede gelet op het onderhoud is, in samenspraak met de gemeenteleden, besloten de kerk in mei 2014 in de verkoop te brengen.
 
 
 
5.4.      De koster
De functie van koster speelt een belangrijke rol bij het beheer, maar vooral ook voor en tijdens de erediensten. De functie van koster wordt bij diensten (in de Oosteinde kerk) ingevuld door een kerkrentmeester en één gemeentelid. De huidige invulling van de functie lijkt voldoende, maar is kwetsbaar. Aandacht vraagt de continuïteit. Meerdere gemeenteleden zijn inmiddels gepolst, maar zonder resultaat.
 
5.5.      Het orgel
Het monumentale Van Oeckelenorgel uit 1869 in de kerk aan het Oosteinde is in 2012 volledig gerestaureerd door de firma Bakker & Timmenga en verkeert hierdoor in een uitstekende staat van onderhoud.
Ten behoeve van dit orgel is een automatische luchtbevochtigingsinstallatie aangebracht, die de luchtvochtigheid ook in droge perioden op het noodzakelijke niveau houdt.
 
5.6.      Organisten
Bij het zingen van de liederen en psalmen speelt de begeleiding van het orgel een essentiële rol. Het orgel wordt tijdens de diensten beurtelings bespeeld door een vaste groep van 3 organisten. Dezen komen zowel uit de eigen gemeente als van buiten af. Naast deze groep kan de kerk ook incidenteel beroep doen op gastorganisten.
De organisten verrichten hun diensten op basis van vrijwilligheid met eventueel een kleine vergoeding
 
5.7.      Financiële boekhouding
 
5.7.1.   Organisatie van de boekhouding
De financiële boekhouding wordt bijgehouden door een administrateur. Toetsing vindt middels accountantscontrole en kascontrole door het college van kerkrentmeesters plaats.
De financiële administratie van het jeugdwerk wordt ook verricht door de administrateur. Via jaarlijkse kascontrole vindt toetsing vanuit het college van kerkrentmeesters plaats.
Publicatie van de begroting en jaarrekening gebeurt jaarlijks via de Binding. Onderliggende stukken worden ter inzage gelegd bij de administrateur. Bespreking vindt plaats tijdens de gemeenteavond in het voorjaar. De jaarrekening is uiterlijk 30 april gereed
 
5.7.2.   De financiële middelen
De begroting en jaarrekeningen laten de laatste jaren een negatief resultaat zien. Vanwege het opheffen van de predikantsplaats in 2014 is het financiële beeld wat minder somber, maar nog steeds niet positief
Belangrijke speerpunten voor de komende jaren blijven dan ook:

Het, ondanks een dalend ledenaantal, op peil houden en indien mogelijk verhogen van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (actie kerkbalans)
Collecte opbrengsten waar mogelijk relateren aan specifieke doelen
Het zodanig beleggen van middelen dat een maximale opbrengst binnen de verantwoorde risico’s gehaald wordt. Hiertoe regelmatig overleg met de bank
Het organiseren van acties gericht op het behoud van de kerk.
Mogelijkheden voor gebruik door derden van onze gebouwen
Waar mogelijk besparen op de uitgaven zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 
Om ideeën op te doen wonen leden van het college van kerkrentmeesters regionale bijeenkomsten bij. Tevens wordt inspiratie opgedaan uit het maandblad “Kerkbeheer”
 
5.8.      De ledenadministratie
Zoals alle PKN-kerken is ook de Protestantse Gemeente Blijham aangesloten bij het LedenRegistratiesysteem Protestantse Kerk (LRP), een systeem waarbij via internet plaatselijke administraties ook mutaties aan elkaar kunnen doorgeven.
 
Een betrouwbare ledenadministratie is een belangrijke voorwaarden voor het goed functioneren van het werk van de kerk. Hierbij gaat het natuurlijk niet alleen over de adresgegevens maar ook over bv. geboorte datum en soort lid, zoals dooplid dan wel belijdend lid . Ook een juiste registratie van donateurs is van groot belang.
De ledenadministratie fungeert als basis voor de communicatie met de leden maar ook als bron voor kerkelijke afdrachten aan de landelijke organisaties.
 
De plaatselijke ledenadministratie wordt, onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters, bijgehouden door een gemeentelid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 
Kerkdiensten
Zondag 3 juli 2022 om 9.30 uur in Blijham,
Voorganger Drs. J. Hulsing-Maatjes.
Organist dhr Helmer Roelofs.

 Klik hier om de dienst te horen.

 
 
Kerkdiensten Blijham, Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde.
Gezamenlijke kerken
 
Kerkdienst Blijham beluisteren
Klik hier
 
Websites
Bellingwolde    
Vriescheloo 
Over de Brug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.