PKN
Protestantse Gemeente Blijham
 
Beleidsplan Diaconie Beleidsplan Diaconie
BELEIDSPLAN DIACONIE  Protestantse Gemeente Blijham
november 2014
 
4.1       Algemeen.
 
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.
(kerkorde: artikel V, blz. 5)
 
Diaconaal werk dienen wij te verrichten voor de mensen om ons heen die hulp en extra aandacht nodig hebben dichtbij en veraf.
Diaconaat vraagt om bezinning en keuzes. Hoe staat de diaken in zijn relatie tot God en medemens?
Relatie tot God: een mens die kiest om God te dienen wordt gevraagd het voorbeeld van Jezus te volgen: waarbij de meerdere de mindere dient en waarbij ieder de gave geeft die hij/zij van God heeft mogen ontvangen.
Relatie tot de medemens: je naaste liefhebben als je zelf, voorbij het vanzelfsprekende helpen van je familie, vrienden en kennissen. Dit vraagt om oog te hebben voor de nood in de wereld, nood die vaak niet goed zichtbaar is. Het betekent keuzes maken, onvoorwaardelijk steun geven aan hen die lijden.
Relatie tot de aarde: de mens heeft van God de taak gekregen rentmeester te zijn voor de aarde. Dit betekent zorgdragen voor de aarde en alle wezens die daarop leven.
 
De diaconie hanteert in haar werk de volgende basisprincipes:
getuigen van Gods gerechtigheid:Wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij leven en de vreemdeling die wij ontmoeten.

vragen om aandacht:Voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze directe omgeving van kerk en buurt en in de samenleving en wereld om ons heen. Die aandacht moeten wij vragen binnen onze kerkelijke gemeente, maar als onderdeel van de kerkenraad mogen wij hiervoor ook aandacht vragen bij overheid en de maatschappelijke instellingen en overlegorganen op het niveau van wijk, stad en regio. Wij volgen daarin het beleid dat op landelijk niveau door de Raad van Kerken wordt uitgedragen.

geven van onze gaven: Enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds middels onze giften of bemiddelingen zorgen dat anderen deskundige hulp verlenen.
 
Om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid de aan ons door God geschonken gaven te delen zijn deze basisprincipes onlosmakelijk met elkaar verbonden: Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, zowel binnen de kerkelijke gemeente als in de samenleving. Bij deze basisprincipes gaan onze eerste gedachten vaak uit naar de mens, maar ook het milieu waarin deze mens leeft verdient steeds meer onze aandacht.
 
Het beleidsplan beschrijft puntsgewijs alle vaste, terugkerende werkzaamheden. Denkend vanuit de driedeling dat wij een vierende, lerende en dienende gemeente zijn, delen wij deze activiteiten in, wetende dat loskoppeling van de woorden vieren, leren, dienen niet altijd mogelijk is.
De activiteiten zijn uitgeschreven in het Handboek Diaconie.
 
4.2.      Doel.
 
Het doel van het beleidsplan van college van diakenen is:
De diaconale taken zodanig te beschrijven en randvoorwaarden creëren zodat de diakenen de taken kunnen uitvoeren en dat het voor mede-kerkenraadsleden en gemeenteleden duidelijk is wat zij van de diakenen kunnen/mogen verwachten.
 
We hopen dat dit plan een bijdrage levert aan:

de diaconale bewustwording van de gemeente,
het actief bezig zijn van de gemeente in de dienst der barmhartigheid,
een gevoel van saamhorigheid, waarover we lezen in Handelingen 2: 44:"En allen, die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen".
 
4.3.      Diaconale taken.
 
4.3.1    Algemeen
Het vraagstuk van rechtvaardige verdeling en een menswaardig bestaan in eigen gemeente, eigen land en in de wereld is leidraad voor handelen. Een vaste taak voor de diakenen vormt het verzorgen van- en het assisteren bij de viering van de Maaltijd des Heren
 
4.3.2    Samenstelling
Het college van diakenen (verder genoemd diaconie) telt in onze gemeente 3 plaatsen. Dit wordt als een minimum beschouwd. Vanaf de zomer van 2014 zijn er echter vier diakenen.
Bij invulling van vacatures zal de procedure genoemd in de kerkorde, ordinantie 3 Artikel 6, worden gevolgd. De ambtstermijn 4 jaar is conform de kerkorde, ordinantie 3 artikel 7.
 
4.3.3    Rooster van aftreden: zie Handboek Diaconie
 
4.4       Beleid
 
4.4.1    Contacten in de gemeente
De diaconie voelt een bijzondere verantwoordelijkheid in het onderhouden van contacten in de gemeente waarbij van speciale zorg sprake is. Denkt hierbij aan de zorg voor zieken, bejaarden en afhankelijke naasten. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan vluchtelingen en aan mensen van de “Arme Kant”.
Een deel van de diaconale taak wordt uitgevoerd door de ZWO-groep.
Contacten met de andere kerkelijke organen zoals bijv. mede kerkenraadsleden, vormen de basis voor de signalerende functie.
Rond Pinksteren worden attenties rondgebracht naar gemeenteleden van 80 jaar en ouder en gemeenteleden die recent weduwe of weduwnaar zijn geworden. Jaarlijks vindt over de vormgeving overleg plaats.
 
 
4.4.2    Werkwijze
 
De diaconie vergadert 1x per maand, indien mogelijk voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. In de maanden juli/augustus wordt 1x vergaderd.
De werkwijze van de diaconie is zoveel mogelijk projectmatig handelen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:
a) diaconale activiteiten voor eigen gemeenteleden,
b) diaconale activiteiten in de woonplaats niet speciaal voor de gemeenteleden,
c) regionale en landelijke diaconale activiteiten,
d) wereldwijde diaconale activiteiten
De uitvoering ligt in handen van de diakenen. Daar waar mogelijk worden gemeenteleden ingeschakeld. Aan adviezen van de regionale en landelijke bureaus worden hoge waarden toegekend met betrekking tot de in c) en d) genoemde activiteiten. Bij het verlenen van landelijke en wereldlijke hulp gaat de voorkeur uit naar projecten gecoördineerd door organisaties als Kerk in Actie.
 
4.4.3    Financieel
 
De diakenen gaan bij het verlenen van financiële hulp uit van de opbrengsten van collecten, giften en inkomsten uit eigen vermogen.
Jaarlijks wordt een collecterooster, aan de hand van het landelijke collecterooster van protestantse kerk in Nederland, opgesteld.
 
Tijdens de eredienst zijn er 2 collectes (diaconie en kerk). De collecte bij de uitgang is bestemd voor het eigen jeugdwerk. Op de eerste zondag van de maand is de deurcollecte bestemd voor de Roemenie-commissie. Op deze manier ondersteunen wij onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië. Dit doen wij samen met de Protestantse Gemeente Winschoten.
2x per jaar is de diaconiecollecte bestemd voor het eigen Bloemenfonds.
 
De komende jaren wordt er op jaarbasis € 600,00 uitgegeven aan bedelbrieven.
De bedelbrieven die binnenkomen worden per kwartaal behandeld.
Er wordt een keuze gemaakt uit doelen van het Regionaal Fonds, aangestuurd door het Protestants Diensten Centrum. Dit om de verzoeken via bedelbrieven te coördineren. Ook worden er uit de algemene bedelbrieven doelen gekozen op basis van dichtbij/veraf en jong/oud.
 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.
De diaconie staat open voor de nood van de wereld. De financiële bijdrage van de diaconie aan de ZWO-activiteiten zal jaarlijks in samenhang met de andere projecten worden vastgesteld.

De financiële administratie geschiedt door de penningmeester van de diaconie.
Bij het begin van deze beleidsperiode wordt deze taak uitgevoerd door een gemeentelid met speciale taak.
 
4.4.4.   Verantwoording
 
De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en gemeenteleden. Zij legt die verantwoording jaarlijks af met de aanbieding van de jaarrekening aan de kerkenraad, voor het einde van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. In “De Binding” wordt melding gemaakt van de opbrengst en bestemming van collecten en giften. Het financiële verslag en de begroting worden eveneens in de Binding gepubliceerd. Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond, gehouden in het 2de kwartaal, wordt de jaarrekening toegelicht.
 
4.4.5.   Overige taken en verdeling van de taken.
 
Naast de hierboven beschreven taken heeft de diaconie nog een aantal taken.
Hiervoor verwijzen wij naar het Handboek Diaconie.
 
4.4.6.   Collecte afspraken:
 
- Tijdens alle diensten 3 collectes:
1e diaconie
2e kerk
deurcollecte; eigen jeugdwerk, eerste zondag van de maand Roemenië 
- Vesperdiensten in de Blanckenbörg:

collecte voor intern pastoraal gebruik 
- Kerstnacht:

collecte tijdens de dienst voor diaconie, bestemming goed doel
deurcollecte voor kerk, bestemming specifiek doel 
Algemeen:
Het collecterooster van de PKN en Kerk in Actie wordt als basis genomen voor het opstellen van het jaarlijkse eigen collecterooster.
 
 
 
 
Beleidsplan Diaconie Beleidsplan Diaconie
BELEIDSPLAN DIACONIE  Protestantse Gemeente Blijham
november 2014
 
4.1       Algemeen.
 
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.
(kerkorde: artikel V, blz. 5)
 
Diaconaal werk dienen wij te verrichten voor de mensen om ons heen die hulp en extra aandacht nodig hebben dichtbij en veraf.
Diaconaat vraagt om bezinning en keuzes. Hoe staat de diaken in zijn relatie tot God en medemens?
Relatie tot God: een mens die kiest om God te dienen wordt gevraagd het voorbeeld van Jezus te volgen: waarbij de meerdere de mindere dient en waarbij ieder de gave geeft die hij/zij van God heeft mogen ontvangen.
Relatie tot de medemens: je naaste liefhebben als je zelf, voorbij het vanzelfsprekende helpen van je familie, vrienden en kennissen. Dit vraagt om oog te hebben voor de nood in de wereld, nood die vaak niet goed zichtbaar is. Het betekent keuzes maken, onvoorwaardelijk steun geven aan hen die lijden.
Relatie tot de aarde: de mens heeft van God de taak gekregen rentmeester te zijn voor de aarde. Dit betekent zorgdragen voor de aarde en alle wezens die daarop leven.
 
De diaconie hanteert in haar werk de volgende basisprincipes:
getuigen van Gods gerechtigheid:Wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij leven en de vreemdeling die wij ontmoeten.

vragen om aandacht:Voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze directe omgeving van kerk en buurt en in de samenleving en wereld om ons heen. Die aandacht moeten wij vragen binnen onze kerkelijke gemeente, maar als onderdeel van de kerkenraad mogen wij hiervoor ook aandacht vragen bij overheid en de maatschappelijke instellingen en overlegorganen op het niveau van wijk, stad en regio. Wij volgen daarin het beleid dat op landelijk niveau door de Raad van Kerken wordt uitgedragen.

geven van onze gaven: Enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds middels onze giften of bemiddelingen zorgen dat anderen deskundige hulp verlenen.
 
Om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid de aan ons door God geschonken gaven te delen zijn deze basisprincipes onlosmakelijk met elkaar verbonden: Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, zowel binnen de kerkelijke gemeente als in de samenleving. Bij deze basisprincipes gaan onze eerste gedachten vaak uit naar de mens, maar ook het milieu waarin deze mens leeft verdient steeds meer onze aandacht.
 
Het beleidsplan beschrijft puntsgewijs alle vaste, terugkerende werkzaamheden. Denkend vanuit de driedeling dat wij een vierende, lerende en dienende gemeente zijn, delen wij deze activiteiten in, wetende dat loskoppeling van de woorden vieren, leren, dienen niet altijd mogelijk is.
De activiteiten zijn uitgeschreven in het Handboek Diaconie.
 
4.2.      Doel.
 
Het doel van het beleidsplan van college van diakenen is:
De diaconale taken zodanig te beschrijven en randvoorwaarden creëren zodat de diakenen de taken kunnen uitvoeren en dat het voor mede-kerkenraadsleden en gemeenteleden duidelijk is wat zij van de diakenen kunnen/mogen verwachten.
 
We hopen dat dit plan een bijdrage levert aan:

de diaconale bewustwording van de gemeente,
het actief bezig zijn van de gemeente in de dienst der barmhartigheid,
een gevoel van saamhorigheid, waarover we lezen in Handelingen 2: 44:"En allen, die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen".
 
4.3.      Diaconale taken.
 
4.3.1    Algemeen
Het vraagstuk van rechtvaardige verdeling en een menswaardig bestaan in eigen gemeente, eigen land en in de wereld is leidraad voor handelen. Een vaste taak voor de diakenen vormt het verzorgen van- en het assisteren bij de viering van de Maaltijd des Heren
 
4.3.2    Samenstelling
Het college van diakenen (verder genoemd diaconie) telt in onze gemeente 3 plaatsen. Dit wordt als een minimum beschouwd. Vanaf de zomer van 2014 zijn er echter vier diakenen.
Bij invulling van vacatures zal de procedure genoemd in de kerkorde, ordinantie 3 Artikel 6, worden gevolgd. De ambtstermijn 4 jaar is conform de kerkorde, ordinantie 3 artikel 7.
 
4.3.3    Rooster van aftreden: zie Handboek Diaconie
 
4.4       Beleid
 
4.4.1    Contacten in de gemeente
De diaconie voelt een bijzondere verantwoordelijkheid in het onderhouden van contacten in de gemeente waarbij van speciale zorg sprake is. Denkt hierbij aan de zorg voor zieken, bejaarden en afhankelijke naasten. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan vluchtelingen en aan mensen van de “Arme Kant”.
Een deel van de diaconale taak wordt uitgevoerd door de ZWO-groep.
Contacten met de andere kerkelijke organen zoals bijv. mede kerkenraadsleden, vormen de basis voor de signalerende functie.
Rond Pinksteren worden attenties rondgebracht naar gemeenteleden van 80 jaar en ouder en gemeenteleden die recent weduwe of weduwnaar zijn geworden. Jaarlijks vindt over de vormgeving overleg plaats.
 
 
4.4.2    Werkwijze
 
De diaconie vergadert 1x per maand, indien mogelijk voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. In de maanden juli/augustus wordt 1x vergaderd.
De werkwijze van de diaconie is zoveel mogelijk projectmatig handelen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:
a) diaconale activiteiten voor eigen gemeenteleden,
b) diaconale activiteiten in de woonplaats niet speciaal voor de gemeenteleden,
c) regionale en landelijke diaconale activiteiten,
d) wereldwijde diaconale activiteiten
De uitvoering ligt in handen van de diakenen. Daar waar mogelijk worden gemeenteleden ingeschakeld. Aan adviezen van de regionale en landelijke bureaus worden hoge waarden toegekend met betrekking tot de in c) en d) genoemde activiteiten. Bij het verlenen van landelijke en wereldlijke hulp gaat de voorkeur uit naar projecten gecoördineerd door organisaties als Kerk in Actie.
 
4.4.3    Financieel
 
De diakenen gaan bij het verlenen van financiële hulp uit van de opbrengsten van collecten, giften en inkomsten uit eigen vermogen.
Jaarlijks wordt een collecterooster, aan de hand van het landelijke collecterooster van protestantse kerk in Nederland, opgesteld.
 
Tijdens de eredienst zijn er 2 collectes (diaconie en kerk). De collecte bij de uitgang is bestemd voor het eigen jeugdwerk. Op de eerste zondag van de maand is de deurcollecte bestemd voor de Roemenie-commissie. Op deze manier ondersteunen wij onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië. Dit doen wij samen met de Protestantse Gemeente Winschoten.
2x per jaar is de diaconiecollecte bestemd voor het eigen Bloemenfonds.
 
De komende jaren wordt er op jaarbasis € 600,00 uitgegeven aan bedelbrieven.
De bedelbrieven die binnenkomen worden per kwartaal behandeld.
Er wordt een keuze gemaakt uit doelen van het Regionaal Fonds, aangestuurd door het Protestants Diensten Centrum. Dit om de verzoeken via bedelbrieven te coördineren. Ook worden er uit de algemene bedelbrieven doelen gekozen op basis van dichtbij/veraf en jong/oud.
 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.
De diaconie staat open voor de nood van de wereld. De financiële bijdrage van de diaconie aan de ZWO-activiteiten zal jaarlijks in samenhang met de andere projecten worden vastgesteld.

De financiële administratie geschiedt door de penningmeester van de diaconie.
Bij het begin van deze beleidsperiode wordt deze taak uitgevoerd door een gemeentelid met speciale taak.
 
4.4.4.   Verantwoording
 
De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en gemeenteleden. Zij legt die verantwoording jaarlijks af met de aanbieding van de jaarrekening aan de kerkenraad, voor het einde van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. In “De Binding” wordt melding gemaakt van de opbrengst en bestemming van collecten en giften. Het financiële verslag en de begroting worden eveneens in de Binding gepubliceerd. Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond, gehouden in het 2de kwartaal, wordt de jaarrekening toegelicht.
 
4.4.5.   Overige taken en verdeling van de taken.
 
Naast de hierboven beschreven taken heeft de diaconie nog een aantal taken.
Hiervoor verwijzen wij naar het Handboek Diaconie.
 
4.4.6.   Collecte afspraken:
 
- Tijdens alle diensten 3 collectes:
1e diaconie
2e kerk
deurcollecte; eigen jeugdwerk, eerste zondag van de maand Roemenië 
- Vesperdiensten in de Blanckenbörg:

collecte voor intern pastoraal gebruik 
- Kerstnacht:

collecte tijdens de dienst voor diaconie, bestemming goed doel
deurcollecte voor kerk, bestemming specifiek doel 
Algemeen:
Het collecterooster van de PKN en Kerk in Actie wordt als basis genomen voor het opstellen van het jaarlijkse eigen collecterooster.
 
 
 
 
Beleidsplan Diaconie Beleidsplan Diaconie
BELEIDSPLAN DIACONIE  Protestantse Gemeente Blijham
november 2014
 
4.1       Algemeen.
 
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.
(kerkorde: artikel V, blz. 5)
 
Diaconaal werk dienen wij te verrichten voor de mensen om ons heen die hulp en extra aandacht nodig hebben dichtbij en veraf.
Diaconaat vraagt om bezinning en keuzes. Hoe staat de diaken in zijn relatie tot God en medemens?
Relatie tot God: een mens die kiest om God te dienen wordt gevraagd het voorbeeld van Jezus te volgen: waarbij de meerdere de mindere dient en waarbij ieder de gave geeft die hij/zij van God heeft mogen ontvangen.
Relatie tot de medemens: je naaste liefhebben als je zelf, voorbij het vanzelfsprekende helpen van je familie, vrienden en kennissen. Dit vraagt om oog te hebben voor de nood in de wereld, nood die vaak niet goed zichtbaar is. Het betekent keuzes maken, onvoorwaardelijk steun geven aan hen die lijden.
Relatie tot de aarde: de mens heeft van God de taak gekregen rentmeester te zijn voor de aarde. Dit betekent zorgdragen voor de aarde en alle wezens die daarop leven.
 
De diaconie hanteert in haar werk de volgende basisprincipes:
getuigen van Gods gerechtigheid:Wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij leven en de vreemdeling die wij ontmoeten.

vragen om aandacht:Voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze directe omgeving van kerk en buurt en in de samenleving en wereld om ons heen. Die aandacht moeten wij vragen binnen onze kerkelijke gemeente, maar als onderdeel van de kerkenraad mogen wij hiervoor ook aandacht vragen bij overheid en de maatschappelijke instellingen en overlegorganen op het niveau van wijk, stad en regio. Wij volgen daarin het beleid dat op landelijk niveau door de Raad van Kerken wordt uitgedragen.

geven van onze gaven: Enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds middels onze giften of bemiddelingen zorgen dat anderen deskundige hulp verlenen.
 
Om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid de aan ons door God geschonken gaven te delen zijn deze basisprincipes onlosmakelijk met elkaar verbonden: Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, zowel binnen de kerkelijke gemeente als in de samenleving. Bij deze basisprincipes gaan onze eerste gedachten vaak uit naar de mens, maar ook het milieu waarin deze mens leeft verdient steeds meer onze aandacht.
 
Het beleidsplan beschrijft puntsgewijs alle vaste, terugkerende werkzaamheden. Denkend vanuit de driedeling dat wij een vierende, lerende en dienende gemeente zijn, delen wij deze activiteiten in, wetende dat loskoppeling van de woorden vieren, leren, dienen niet altijd mogelijk is.
De activiteiten zijn uitgeschreven in het Handboek Diaconie.
 
4.2.      Doel.
 
Het doel van het beleidsplan van college van diakenen is:
De diaconale taken zodanig te beschrijven en randvoorwaarden creëren zodat de diakenen de taken kunnen uitvoeren en dat het voor mede-kerkenraadsleden en gemeenteleden duidelijk is wat zij van de diakenen kunnen/mogen verwachten.
 
We hopen dat dit plan een bijdrage levert aan:

de diaconale bewustwording van de gemeente,
het actief bezig zijn van de gemeente in de dienst der barmhartigheid,
een gevoel van saamhorigheid, waarover we lezen in Handelingen 2: 44:"En allen, die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen".
 
4.3.      Diaconale taken.
 
4.3.1    Algemeen
Het vraagstuk van rechtvaardige verdeling en een menswaardig bestaan in eigen gemeente, eigen land en in de wereld is leidraad voor handelen. Een vaste taak voor de diakenen vormt het verzorgen van- en het assisteren bij de viering van de Maaltijd des Heren
 
4.3.2    Samenstelling
Het college van diakenen (verder genoemd diaconie) telt in onze gemeente 3 plaatsen. Dit wordt als een minimum beschouwd. Vanaf de zomer van 2014 zijn er echter vier diakenen.
Bij invulling van vacatures zal de procedure genoemd in de kerkorde, ordinantie 3 Artikel 6, worden gevolgd. De ambtstermijn 4 jaar is conform de kerkorde, ordinantie 3 artikel 7.
 
4.3.3    Rooster van aftreden: zie Handboek Diaconie
 
4.4       Beleid
 
4.4.1    Contacten in de gemeente
De diaconie voelt een bijzondere verantwoordelijkheid in het onderhouden van contacten in de gemeente waarbij van speciale zorg sprake is. Denkt hierbij aan de zorg voor zieken, bejaarden en afhankelijke naasten. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan vluchtelingen en aan mensen van de “Arme Kant”.
Een deel van de diaconale taak wordt uitgevoerd door de ZWO-groep.
Contacten met de andere kerkelijke organen zoals bijv. mede kerkenraadsleden, vormen de basis voor de signalerende functie.
Rond Pinksteren worden attenties rondgebracht naar gemeenteleden van 80 jaar en ouder en gemeenteleden die recent weduwe of weduwnaar zijn geworden. Jaarlijks vindt over de vormgeving overleg plaats.
 
 
4.4.2    Werkwijze
 
De diaconie vergadert 1x per maand, indien mogelijk voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. In de maanden juli/augustus wordt 1x vergaderd.
De werkwijze van de diaconie is zoveel mogelijk projectmatig handelen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:
a) diaconale activiteiten voor eigen gemeenteleden,
b) diaconale activiteiten in de woonplaats niet speciaal voor de gemeenteleden,
c) regionale en landelijke diaconale activiteiten,
d) wereldwijde diaconale activiteiten
De uitvoering ligt in handen van de diakenen. Daar waar mogelijk worden gemeenteleden ingeschakeld. Aan adviezen van de regionale en landelijke bureaus worden hoge waarden toegekend met betrekking tot de in c) en d) genoemde activiteiten. Bij het verlenen van landelijke en wereldlijke hulp gaat de voorkeur uit naar projecten gecoördineerd door organisaties als Kerk in Actie.
 
4.4.3    Financieel
 
De diakenen gaan bij het verlenen van financiële hulp uit van de opbrengsten van collecten, giften en inkomsten uit eigen vermogen.
Jaarlijks wordt een collecterooster, aan de hand van het landelijke collecterooster van protestantse kerk in Nederland, opgesteld.
 
Tijdens de eredienst zijn er 2 collectes (diaconie en kerk). De collecte bij de uitgang is bestemd voor het eigen jeugdwerk. Op de eerste zondag van de maand is de deurcollecte bestemd voor de Roemenie-commissie. Op deze manier ondersteunen wij onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië. Dit doen wij samen met de Protestantse Gemeente Winschoten.
2x per jaar is de diaconiecollecte bestemd voor het eigen Bloemenfonds.
 
De komende jaren wordt er op jaarbasis € 600,00 uitgegeven aan bedelbrieven.
De bedelbrieven die binnenkomen worden per kwartaal behandeld.
Er wordt een keuze gemaakt uit doelen van het Regionaal Fonds, aangestuurd door het Protestants Diensten Centrum. Dit om de verzoeken via bedelbrieven te coördineren. Ook worden er uit de algemene bedelbrieven doelen gekozen op basis van dichtbij/veraf en jong/oud.
 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.
De diaconie staat open voor de nood van de wereld. De financiële bijdrage van de diaconie aan de ZWO-activiteiten zal jaarlijks in samenhang met de andere projecten worden vastgesteld.

De financiële administratie geschiedt door de penningmeester van de diaconie.
Bij het begin van deze beleidsperiode wordt deze taak uitgevoerd door een gemeentelid met speciale taak.
 
4.4.4.   Verantwoording
 
De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en gemeenteleden. Zij legt die verantwoording jaarlijks af met de aanbieding van de jaarrekening aan de kerkenraad, voor het einde van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. In “De Binding” wordt melding gemaakt van de opbrengst en bestemming van collecten en giften. Het financiële verslag en de begroting worden eveneens in de Binding gepubliceerd. Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond, gehouden in het 2de kwartaal, wordt de jaarrekening toegelicht.
 
4.4.5.   Overige taken en verdeling van de taken.
 
Naast de hierboven beschreven taken heeft de diaconie nog een aantal taken.
Hiervoor verwijzen wij naar het Handboek Diaconie.
 
4.4.6.   Collecte afspraken:
 
- Tijdens alle diensten 3 collectes:
1e diaconie
2e kerk
deurcollecte; eigen jeugdwerk, eerste zondag van de maand Roemenië 
- Vesperdiensten in de Blanckenbörg:

collecte voor intern pastoraal gebruik 
- Kerstnacht:

collecte tijdens de dienst voor diaconie, bestemming goed doel
deurcollecte voor kerk, bestemming specifiek doel 
Algemeen:
Het collecterooster van de PKN en Kerk in Actie wordt als basis genomen voor het opstellen van het jaarlijkse eigen collecterooster.
 
 
 
 
Beleidsplan Diaconie Beleidsplan Diaconie
BELEIDSPLAN DIACONIE  Protestantse Gemeente Blijham
november 2014
 
4.1       Algemeen.
 
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.
(kerkorde: artikel V, blz. 5)
 
Diaconaal werk dienen wij te verrichten voor de mensen om ons heen die hulp en extra aandacht nodig hebben dichtbij en veraf.
Diaconaat vraagt om bezinning en keuzes. Hoe staat de diaken in zijn relatie tot God en medemens?
Relatie tot God: een mens die kiest om God te dienen wordt gevraagd het voorbeeld van Jezus te volgen: waarbij de meerdere de mindere dient en waarbij ieder de gave geeft die hij/zij van God heeft mogen ontvangen.
Relatie tot de medemens: je naaste liefhebben als je zelf, voorbij het vanzelfsprekende helpen van je familie, vrienden en kennissen. Dit vraagt om oog te hebben voor de nood in de wereld, nood die vaak niet goed zichtbaar is. Het betekent keuzes maken, onvoorwaardelijk steun geven aan hen die lijden.
Relatie tot de aarde: de mens heeft van God de taak gekregen rentmeester te zijn voor de aarde. Dit betekent zorgdragen voor de aarde en alle wezens die daarop leven.
 
De diaconie hanteert in haar werk de volgende basisprincipes:
getuigen van Gods gerechtigheid:Wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij leven en de vreemdeling die wij ontmoeten.

vragen om aandacht:Voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze directe omgeving van kerk en buurt en in de samenleving en wereld om ons heen. Die aandacht moeten wij vragen binnen onze kerkelijke gemeente, maar als onderdeel van de kerkenraad mogen wij hiervoor ook aandacht vragen bij overheid en de maatschappelijke instellingen en overlegorganen op het niveau van wijk, stad en regio. Wij volgen daarin het beleid dat op landelijk niveau door de Raad van Kerken wordt uitgedragen.

geven van onze gaven: Enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds middels onze giften of bemiddelingen zorgen dat anderen deskundige hulp verlenen.
 
Om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid de aan ons door God geschonken gaven te delen zijn deze basisprincipes onlosmakelijk met elkaar verbonden: Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, zowel binnen de kerkelijke gemeente als in de samenleving. Bij deze basisprincipes gaan onze eerste gedachten vaak uit naar de mens, maar ook het milieu waarin deze mens leeft verdient steeds meer onze aandacht.
 
Het beleidsplan beschrijft puntsgewijs alle vaste, terugkerende werkzaamheden. Denkend vanuit de driedeling dat wij een vierende, lerende en dienende gemeente zijn, delen wij deze activiteiten in, wetende dat loskoppeling van de woorden vieren, leren, dienen niet altijd mogelijk is.
De activiteiten zijn uitgeschreven in het Handboek Diaconie.
 
4.2.      Doel.
 
Het doel van het beleidsplan van college van diakenen is:
De diaconale taken zodanig te beschrijven en randvoorwaarden creëren zodat de diakenen de taken kunnen uitvoeren en dat het voor mede-kerkenraadsleden en gemeenteleden duidelijk is wat zij van de diakenen kunnen/mogen verwachten.
 
We hopen dat dit plan een bijdrage levert aan:

de diaconale bewustwording van de gemeente,
het actief bezig zijn van de gemeente in de dienst der barmhartigheid,
een gevoel van saamhorigheid, waarover we lezen in Handelingen 2: 44:"En allen, die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen".
 
4.3.      Diaconale taken.
 
4.3.1    Algemeen
Het vraagstuk van rechtvaardige verdeling en een menswaardig bestaan in eigen gemeente, eigen land en in de wereld is leidraad voor handelen. Een vaste taak voor de diakenen vormt het verzorgen van- en het assisteren bij de viering van de Maaltijd des Heren
 
4.3.2    Samenstelling
Het college van diakenen (verder genoemd diaconie) telt in onze gemeente 3 plaatsen. Dit wordt als een minimum beschouwd. Vanaf de zomer van 2014 zijn er echter vier diakenen.
Bij invulling van vacatures zal de procedure genoemd in de kerkorde, ordinantie 3 Artikel 6, worden gevolgd. De ambtstermijn 4 jaar is conform de kerkorde, ordinantie 3 artikel 7.
 
4.3.3    Rooster van aftreden: zie Handboek Diaconie
 
4.4       Beleid
 
4.4.1    Contacten in de gemeente
De diaconie voelt een bijzondere verantwoordelijkheid in het onderhouden van contacten in de gemeente waarbij van speciale zorg sprake is. Denkt hierbij aan de zorg voor zieken, bejaarden en afhankelijke naasten. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan vluchtelingen en aan mensen van de “Arme Kant”.
Een deel van de diaconale taak wordt uitgevoerd door de ZWO-groep.
Contacten met de andere kerkelijke organen zoals bijv. mede kerkenraadsleden, vormen de basis voor de signalerende functie.
Rond Pinksteren worden attenties rondgebracht naar gemeenteleden van 80 jaar en ouder en gemeenteleden die recent weduwe of weduwnaar zijn geworden. Jaarlijks vindt over de vormgeving overleg plaats.
 
 
4.4.2    Werkwijze
 
De diaconie vergadert 1x per maand, indien mogelijk voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. In de maanden juli/augustus wordt 1x vergaderd.
De werkwijze van de diaconie is zoveel mogelijk projectmatig handelen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:
a) diaconale activiteiten voor eigen gemeenteleden,
b) diaconale activiteiten in de woonplaats niet speciaal voor de gemeenteleden,
c) regionale en landelijke diaconale activiteiten,
d) wereldwijde diaconale activiteiten
De uitvoering ligt in handen van de diakenen. Daar waar mogelijk worden gemeenteleden ingeschakeld. Aan adviezen van de regionale en landelijke bureaus worden hoge waarden toegekend met betrekking tot de in c) en d) genoemde activiteiten. Bij het verlenen van landelijke en wereldlijke hulp gaat de voorkeur uit naar projecten gecoördineerd door organisaties als Kerk in Actie.
 
4.4.3    Financieel
 
De diakenen gaan bij het verlenen van financiële hulp uit van de opbrengsten van collecten, giften en inkomsten uit eigen vermogen.
Jaarlijks wordt een collecterooster, aan de hand van het landelijke collecterooster van protestantse kerk in Nederland, opgesteld.
 
Tijdens de eredienst zijn er 2 collectes (diaconie en kerk). De collecte bij de uitgang is bestemd voor het eigen jeugdwerk. Op de eerste zondag van de maand is de deurcollecte bestemd voor de Roemenie-commissie. Op deze manier ondersteunen wij onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië. Dit doen wij samen met de Protestantse Gemeente Winschoten.
2x per jaar is de diaconiecollecte bestemd voor het eigen Bloemenfonds.
 
De komende jaren wordt er op jaarbasis € 600,00 uitgegeven aan bedelbrieven.
De bedelbrieven die binnenkomen worden per kwartaal behandeld.
Er wordt een keuze gemaakt uit doelen van het Regionaal Fonds, aangestuurd door het Protestants Diensten Centrum. Dit om de verzoeken via bedelbrieven te coördineren. Ook worden er uit de algemene bedelbrieven doelen gekozen op basis van dichtbij/veraf en jong/oud.
 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.
De diaconie staat open voor de nood van de wereld. De financiële bijdrage van de diaconie aan de ZWO-activiteiten zal jaarlijks in samenhang met de andere projecten worden vastgesteld.

De financiële administratie geschiedt door de penningmeester van de diaconie.
Bij het begin van deze beleidsperiode wordt deze taak uitgevoerd door een gemeentelid met speciale taak.
 
4.4.4.   Verantwoording
 
De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en gemeenteleden. Zij legt die verantwoording jaarlijks af met de aanbieding van de jaarrekening aan de kerkenraad, voor het einde van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. In “De Binding” wordt melding gemaakt van de opbrengst en bestemming van collecten en giften. Het financiële verslag en de begroting worden eveneens in de Binding gepubliceerd. Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond, gehouden in het 2de kwartaal, wordt de jaarrekening toegelicht.
 
4.4.5.   Overige taken en verdeling van de taken.
 
Naast de hierboven beschreven taken heeft de diaconie nog een aantal taken.
Hiervoor verwijzen wij naar het Handboek Diaconie.
 
4.4.6.   Collecte afspraken:
 
- Tijdens alle diensten 3 collectes:
1e diaconie
2e kerk
deurcollecte; eigen jeugdwerk, eerste zondag van de maand Roemenië 
- Vesperdiensten in de Blanckenbörg:

collecte voor intern pastoraal gebruik 
- Kerstnacht:

collecte tijdens de dienst voor diaconie, bestemming goed doel
deurcollecte voor kerk, bestemming specifiek doel 
Algemeen:
Het collecterooster van de PKN en Kerk in Actie wordt als basis genomen voor het opstellen van het jaarlijkse eigen collecterooster.
 
 
 
 
 
Kerkdiensten
Zondag 3 juli 2022 om 9.30 uur in Blijham,
Voorganger Drs. J. Hulsing-Maatjes.
Organist dhr Helmer Roelofs.

 Klik hier om de dienst te horen.

 
 
Kerkdiensten Blijham, Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde.
Gezamenlijke kerken
 
Kerkdienst Blijham beluisteren
Klik hier
 
Websites
Bellingwolde    
Vriescheloo 
Over de Brug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.